Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website. Wij zijn er trots op u

via deze website te kunnen informeren. U kunt de pagina’s van deze
website voor eigen niet-commercieel gebruik afdrukken, op uw computer
opslaan en vanuit uw eigen documenten links met deze website tot stand
brengen. Wij wijzen u er echter op dat voor alle bezoekers van deze
website en andere websites waarnaar verwezen wordt, bepaalde juridische
beperkingen gelden. Wij verzoeken u zich te houden aan de volgende
regels.

Deze website bevat informatie die het exclusieve eigendom van
Modestus Management is. De website van Guus Meeuwis wordt beheerd door
Modestus Management.

Gebruik is acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden
Door
de website www.guusmeeuwis.nl (hierna: de “site” genoemd) te bezoeken
en/of gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met deze
gebruikersvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van de aansprakelijkheid
Modestus
Management zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie
aan te bieden op de site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden
informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de website is
slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als
een advies. Modestus Management is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site.
Modestus Management behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
waarschuwing ten allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen
aan te brengen in de informatie.

Modestus Management geeft geen enkele garantie voor het juist
functioneren van de site. Modestus Management is niet aansprakelijk voor
welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of
gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de site of uw
afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg
is van opzet of grove schuld aan de zijde van Modestus Management. Het
gebruik van (informatie op) de site geschiedt volledig voor risico van
de gebruiker. Modestus Management is voorts niet aansprakelijk voor
schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van
elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt
en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet
beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of
vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of
manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
computerprogramma’s die gebruikt worden voor de elektronische
communicatie.

Externe links
Het is mogelijk dat de website van Guus
Meeuwis links naar websites van derden bevat. Modestus Management is
niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een
link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat.
De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere
website dan de site.

Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten
De site en de
informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin
begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig
recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en
ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

Modestus Management verleent u uitsluitend toestemming om (de
informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan
te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het
printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop
voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Modestus Management. Het is aldus niet
toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei
wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking
te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze
dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op)
de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext
links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is,
behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Modestus
Management.

De site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de
site zo te gebruiken dat hiermee het gebruik van andere
internetgebruikers wordt gehinderd of het functioneren van de site kan
worden belemmerd of beschadigd of de informatie op de site of
onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om
materiaal te (doen) plaatsen op de site welke naar het oordeel van
Modestus Management als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk,
lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal
beschouwd kan worden. Indien de site wordt bezocht van buiten Nederland,
bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale
regelgeving.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan uit
teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige
communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar
Modestus Management verzendt, dan is Modestus Management gerechtigd om
deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te
gebruiken en/of commercieel te exploiteren en Modestus Management zal
niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht
te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart
Modestus Management van en zult Modestus Management schadeloos dienen te
stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens
Modestus Management verband houdende met het gebruik en/of de
exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege Modestus
Management in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk
maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, danwel
anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruikersvoorwaarden als hierin opgenomen schendt,
behoudt Modestus Management zich het recht voor om uw recht om de site
te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud
van haar overige rechten.

Vertrouwelijke gegevens
Persoonsgegevens die via de website
van Guus Meeuwis worden verzameld voor o.a. de nieuwsbrieven, worden
behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze
gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet
geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van
deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige
bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een
bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel
mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze
gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen tussen partijen in verband met deze gebruikersvoorwaarden
zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden berecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Nieuwsbrief